Privatumo politika

VIEŠOJI ĮSTAIGA

PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS  LIGONINĖ

(Kodas 148446294)

PATVIRTINTA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS direktoriaus

2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-55

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas – informuoti, kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi, vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 • asmens duomenys tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia, siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • asmens duomenys tvarkomi tikslūs ir nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • asmens duomenys tvarkomi, taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

 1. SĄVOKOS

 

 • Duomenų valdytojasVIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ (toliau – Įstaiga), juridinio asmens kodas 148446294, buveinės adresas Tiškevičiaus g. 6, Panevėžys.
 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įstaiga. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi, vykdant Įstaigos veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įstaigos interneto svetainėje (toliau – Svetainė).
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
 • Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
 • Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

 • Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įstaigą, registruojasi paslaugoms, naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Įstaigą, prašant suteikti informaciją ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami, duomenų subjektui lankantis Įstaigos svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, registrų, sveikatos paslaugų teikimui naudojamų bei kitų informacinių sistemų, duomenų bazių ir kitų šaltinių, kai tai numato teisės aktai.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

 • Duomenų subjektas, pateikdamas Įstaigai asmens duomenis, sutinka, kad Įstaiga naudotų surinktus duomenis, vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
 • Asmens duomenis Įstaiga tvarko šiais tikslais:
  • Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, gimimo data, mirties data, parašas, pilietybė; asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys (rūšis, išdavimo data, galiojimo data, numeris, išdavusios šalies pavadinimas); ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas); deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta (adresas) ir kiti kontaktinių asmenų duomenys; darbovietė; ugdymo įstaiga, draustumo, nedarbingumo, socialiniai, kvalifikacijos, šeimos, neįgalumo ir darbingumo duomenys; valios pareiškimai, ligos istorijos, sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros įstaigų pasirinkimai, paciento ūgis, svoris, juosmens apimtis, kūno masės indeksas, kraujo grupė ir rėzus faktorius, rizikos veiksniai, gyvenimo būdas (žalingi įpročiai ir pan.), sveikatai kenksmingi ir pavojingi aplinkos veiksniai, neįgalumo lygis, darbingumo lygis, bendrieji pirminiai specialieji poreikiai, profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenys, taikytų vakcinacijų duomenys, persirgtų ligų ar būklių pavadinimai, aprašymai ir kodai, alerginių reakcijų pavadinimai ir kodai, artimųjų giminaičių paveldimų arba genetinių ligų diagnozių duomenys, nusiskundimų ir anamnezių duomenys, suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, gydymo ambulatoriškai suvestinės (apsilankymų statusai, išrašai ir kt.), taikyto gydymo būdai, atliktos procedūros ir operacijos (intervencijos), ilgalaikio stebėjimo duomenys, gydymas vaistiniais preparatais, medicinos pagalbos priemonių taikymas, siuntimai konsultuoti, tirti, gydyti, paimti mėginiai, atlikti tyrimai, laboratorinių, diagnostinių, patologinių, biomedicininių ir kitų tyrimų duomenys, mokėjimų, kraujo donorų donacijų, asmenų, sergančių užkrečiamomis ligomis, duomenys, genetiniai, organų vaizdų, nelaimingų atsitikimų duomenys, išduoti nedarbingumo pažymėjimai (ir juose esantys duomenys) ir kt.;
 • Paciento atstovo asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), ryšys su atstovaujamuoju (atstovo pagal įstatymą atveju), atstovavimą pagrindžiantys dokumentai.
  • Užklausų, komentarų ir nusiskundimų Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, parašas;
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Klausimo, komentaro, prašymo ar nusiskundimo tekstas.
  • Įstaigos veiklos užtikrinimo Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

Sutarčių sudarymo bei vykdymo, viešųjų pirkimų vykdymo metu ir pan. gauti asmens duomenys:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, parašas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, licencijas, sertifikatus, kitus specialiąją teisę suteikiančius dokumentus.
  • Kitais tikslais, kuriais Įstaiga turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įstaigos teisėto intereso, arba kai tvarkyti duomenis Įstaigą įpareigoja atitinkami teisės aktai.
 • Duomenų subjektui nepateikus asmens duomenų, gali kilti neigiamos pasekmės, pvz. nesudaroma sutartis, nėra galimybės pasinaudoti teisėmis ar garantijomis, nesuteikiama sveikatos paslauga, gali būti neteisingai nustatoma diagnozė, taikomas netinkamas gydymas ar pan.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

 • Įstaiga įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 • Įstaiga gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įstaigai paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigos Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įstaigos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina, siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įstaiga pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 • Įstaiga taip pat gali teikti asmens duomenis, atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina, siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 • Įstaiga gali teikti duomenų subjektams ar jų atstovams (tik duomenis apie juos pačius ar jų atstovaujamuosius) jų nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu, išskyrus atvejus, kai jie atsisako gauti informaciją tokiu būdu. Įstaiga bet kuriuo atveju turi teisę susisiekti su duomenų subjektu ar jo atstovu skubiu/svarbiu atveju bei informuoti jį apie būtinybę imtis veiksmų ar pan.
 • Įstaiga garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

 

 1. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

 • Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įstaigos svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įstaigos paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją, yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

 • Įstaigos surinkti asmens duomenys yra saugomi kartotekose, spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įstaigos informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
 • Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įstaigos paslaugų, tačiau Įstaiga ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galimų ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

 • Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
 • Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu, kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
 • Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
 • Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

 • Duomenų subjektas dėl savo teisių įgyvendinimo gali kreiptis į Įstaigą:
  • teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: administracija@panslauga.lt; Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, naudojant laisvą prašymo formą ir formatą arba naudojant rekomenduojamą Įstaigos parengtą kreipimosi formą – p r i d e d a m a;
  • žodžiu – telefonu: +370 45 464560;
  • raštu – adresu: Tiškevičiaus g. 6, Panevėžys.
 • Taip pat gali kreiptis į Įstaigos duomenų apsaugos pareigūną, el. p. asmensduomenys@sdg.lt
 • Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įstaiga, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
 • Įstaigos atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau, kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviems mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

 

 • Duomenų subjektas turi:
  • informuoti Įstaigą apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įstaigai svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
  • pateikti reikalingą informaciją, kad, esant duomenų subjekto prašymui, Įstaiga galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 • Perduodamas Įstaigai asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
 • Plėtojant ir tobulinant Įstaigos veiklą, Įstaiga turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką.
 • Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Įstaigos internetinėje svetainėje.

 

 

 

 

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma)

 

Duomenų subjekto (fizinio asmens) vardas, pavardė

 

(Kontaktinė informacija: gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (nurodoma duomenų subjektui pageidaujant)

arba atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas)

VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės

 Direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ (-ĖS) ĮGYVENDINIMO

201   m.                              d.

 

(prašymo sudarymo vietovė)

 

Prašau įgyvendinti šią (šias) duomenų subjekto teisę (-es)*:

 

*Tinkamą langelį pažymėkite kryželiu

 

    Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

    Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.

    Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

    Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu, kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

    Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

    Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

    Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

    Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

Kita informacija**:

** Nurodykite, ko konkrečiai prašote ir pateikite, kiek įmanoma daugiau informacijos, kuri leistų tinkamai įgyvendinti Jūsų teisę (-es) (pavyzdžiui, jeigu norite gauti asmens duomenų kopiją, nurodykite, kokių konkrečiai duomenų (pavyzdžiui, 201x m. x mėn. x d. elektroninio pašto laiško kopiją pageidaujate gauti; jeigu norite ištaisyti duomenis, nurodykite, kokie konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra netikslūs; jeigu nesutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, tuomet nurodykite argumentus, kuriais grindžiate savo nesutikimą, nurodykite, dėl kokio konkrečiai duomenų tvarkymo nesutinkate; jeigu kreipiatės dėl teisės į duomenų perkeliamumą įgyvendinimo, prašome nurodyti, kokių duomenų atžvilgiu šią teisę pageidaujate įgyvendinti, ar pageidaujate juos perkelti į savo įrenginį ar kitam duomenų valdytojui, jeigu pastarajam, tuomet nurodykite kokiam):

 

 

 

*** Jeigu prašymas yra siunčiamas paštu, prie prašymo pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu kreipiamasi dėl netikslių duomenų ištaisymo, pateikiamos tikslius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijos; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys, tokie, kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu pateikiamos dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijos; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka

 

 

 

 

 

 

(parašas)

(Vardas Pavardė)

 

 

 

 

 

Nuo 2019 m nauja sveikatos apsaugos reforma

Sveikatos apsaugos reforma. Onkologinių ligų prevencija

Apie receptinius vaistus informuoja SAM

Vėžio prevencinės programos

Gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa

Ką svarbu žinoti apie medicininės reabilitacijos paslaugas

Kaip įsigyti kompensuojamųjų vaistų pigiau

Šeimos gydytojo paslaugos